Programas - Seito Shito Ryu Argentina - Mabuni Hanko Kai - 糸東流摩文仁半硬会

Vaya al Contenido

Menu Principal

Programas

  
vi単eta PROGRAMAS DE KYU y DAN vi単eta KATA SEGÚN SU RANGO
   
9º Kyu    SHODAN HO   
8º Kyu    SHODAN         
7º Kyu    NIDAN            
6º Kyu    SANDAN          
5º Kyu    YONDAN          
4º Kyu    GODAN           
3º Kyu    ROKUDAN        
2º Kyu    SICHIDAN        
1º Kyu    HACHIDAN       

  


LISTADO DE KATAS SEGÚN RANGO

Para Optar a:

KATAS OBLIGATORIOS

9º Kyu

Kihon Kata Heiko Dachi Dai (ichi-ni-san-yon)

8º Kyu

Kihon Kata nekoashi dachi dai (ichi-ni-san-yon) - Kihon Kata zenkutzu dachi dai (ichi-ni-san-yon)

7º Kyu

Pinan Nidan

6º Kyu

Pinan Shodan

5º Kyu

Pinan Sandan - Mioyo

4º Kyu

Shinsei - Pinan Yondan

3º Kyu

Pinan Godan - Bunkai - Yuroku - Saifa

2º Kyu

Bassai Dai - Jutte - Naihanchin Shodan

1º Kyu

Jion - Sanchin - Seienchin - Shinsei Ni - Nahihanchin Shodan

SHODAN HO

Kosokun Dai - Jiin - Tensho - Aoyagi

SHODAN (1º Dan)

Niseshi - Matsumura No Rohai - Naihanchin Nidan

NIDAN (2º Dan)

Kosokun Sho - Shisochin - Matsumura No Bassai

SANDAN (3º Dan)

Matzukaze - Wanshu - Shimpa - Itosu no Rohai Shodan

YONDAN (4º Dan)

Gojushiho - Seisan - Shiho Kosokun - Chinto - Seipai - Naihanchin Sandan

GODAN (5º Dan)

Itosu no Rohai Nidan - Nipaipo - Kensho - Pachu* - Bassai Sho - Sanseryu

ROKUDAN (6º Dan)

Kururunfa - Heiku *- Tomari no Bassai - Annan* - Kenshu - Itosu no Rohai Sandan - Chintei - Chatan Yara No Kushanku*

SICHIDAN (7º Dan)

Unshu - Chibana no Kushanku* - Paiku* - Happo Sho - Sochin - Suparimpei - Kenpaku - Ishimi No Bassai* - Ananko*

HACHIDAN (8º Dan)

Tomari no rohai* - Tomari no Wanshu* - Hakucho* - Hakakku* - Hafa* - Happoren*- Wando* - Oyadomari no Passai* - Papporen*

Para realizar un Kata avanzado, deberá tener el permiso del Jefe Instructor

Regreso al contenido | Regreso al menu principal